'usdutleh    ᐧᐅᔆᑐᘷᑋ    ʔʌsdʌtleh    V

I wolfed down mushy stuff

[d-tleh]  Perfective Affirmative

                                         
' s d tleh
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Eating


back to home page  marjoh