s̲ugwut    ᙐᐟᗒᐪ    s̪ʌgʷʌt    V

it bit

  

[∅-gwut < get₂ «stab»]  Perfective Affirmative  Momentaneous

gwut
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Examples


(1)
T̲s̲'ihsgans̲ugwut.
mosquitomy armit bit
The mosquito bit my arm.
  

Related Words:   Cutting, Crushing, Grinding, Scraping and Pinching


back to home page  d