s̲iduch'i    ᙒᑐᘠ    s̪idʌtʃʼi    V

we (2) shot

[∅-ch'i < ch'i₁ «shoot»]  Perfective Affirmative  Momentaneous

                                         
idud ch'i
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem
back to home page  marjoh