nghanusd̲z̲ak    ᐣᗏᘄᔆᙍᐟ    nɣanʌsd̪z̪ak    V

I gave you (1)

[∅-d̲z̲ak < dzai₁ «class-euo»]  Perfective Affirmative  Momentaneous  Class: euo-c

n gha n s d̲z̲ak
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Possession and Change of Possession


back to home page  marjoh