nanant̲s̲el    ᘇᘇᐣᙤᑊ    nanant̪s̪el    V

you (1) felled (with an axe)

[∅-t̲s̲el < t̲s̲el₁ «axe»]  Perfective Affirmative  Not Classified

na n i in t̲s̲el
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Examples


(1)
Danelt̲s̲ukduchunnanant̲s̲el?
how manytreeyou (1) chopped down
How many trees did you cut down?
back to home page  marjoh