nilhguih    ᘆᒡᗱᐉᑋ    niɬgʌih    V

you (1) did not dry

[lh-guih < gui₁ «dry»]  Perfective Negative  Not Classified  Absolutive class: n

                                         
n in lh guih
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Wetting and Drying


back to home page  marjoh