s̲usgui    ᙐᔆᗱᐉ    s̪ʌsgʌi    V

I dried

[lh-gi < gui₁ «dry»]  Perfective Affirmative  Not Classified

                                         
s lh gi
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Examples


(1) Maitlus s̲usgi. `I dried a cake of berries.'

back to home page  marjoh