daidutelhchus̲    ᑕᐉᑐᗟᒡᙝᔆ    daidʌteɬtʃʌs̪    V

he will hold it up

[lh-chus̲ < chus̲₁ «class-2df-c»]  Future Affirmative  Momentaneous  Class: 2df-c

da y d t e lh chus̲
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem
back to home page  marjoh