uzninz̲un    ᐅᙆᘆᐣᙂᐣ    ʌzninz̪ʌn    V

we (3+) hope

[∅-z̲un]  Imperfective Affirmative

                                         
ts' n in z̲un
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem
back to home page  marjoh