nghas̲uschooz̲    ᐣᗏᙐᔆᙛᙆ    nɣas̪ʌstʃuz̪    V

I lent you (1)

[lh-chooz̲ < chus̲₁ «class-2df-c»]  Perfective Affirmative  Continuous  Class: 2df-c

                                         
n gha s lh chooz̲
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Possession and Change of Possession


back to home page  marjoh