tl'as̲us̲ ts'itoh whuz̲'aiᘿᙐᔆ ᙫᗝᑋ ᗘᙆᐧᐊᐉtlʼas̪ʌs̪ tsʼitoh xwʌz̪ʔaiNskirt


Related Words:   Clothing and Adornment


back to home page  marjoh