ts'ulhjus̲    ᙩᒡᘗᔆ    tsʼʌɬdʒʌs̪    V

we (3+) caught (with hook and line)

[lh-jus̲ < jas̲₃ «fish»]  Perfective Affirmative  Momentaneous

                                         
ts' lh jus̲
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Fishing


back to home page  marjoh