s̲ilt̲s̲'eh    ᙒᑊᙪᑋ    s̪ilt̪s̪ʼeh    V

you (1) pulled a muscle

[l-t̲s̲'eh < t̲s̲'eh₁ «pull muscle»]  Perfective Affirmative  Momentaneous

                                         
in l t̲s̲'eh
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem
back to home page  alejoh  marjoh