dzohhujun    ᙉᑋᐳᘗᐣ    dzohhʌdʒʌn    V

they sound bad, they sing badly

[d-yun < yun₁ «sing»]  Imperfective Affirmative  Continuous

                                         
dzoh h d yun
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Music


back to home page  marjoh