nuhz̲un    ᘄᑋᙂᐣ    nʌhz̪ʌn    V

you (2+) think

[∅-z̲un < z̲un₁ «think»]  Imperfective Affirmative  Stative

h z̲un
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Mental Activities


back to home page  vergeo