pinuts duneldus̲ beultlohᗮᗬᘄᐪᔆ ᑐᘅᑊᑐᔆ ᗫᐅᑊᘵᑋpinʌts dʌneldʌs̪ beʌltlohNpeanut butter
back to home page  marjoh