'alhjaz̲    ᐧᐊᒡᘛᙆ    ʔaɬdʒaz̪    V

you (1) did the milking

[lh-jaz̲ < jas̲₄ «secrete»]  Perfective Affirmative  Continuous

                                         
' i in lh jaz̲
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Emission   Farming, Gardening and Ranching


back to home page  marjoh