nuhuyulhnuk    ᘄᐳᘐᒡᘄᐟ    nʌhʌjʌɬnʌk    V

they distributed it

[lh-nuk < nuk₁ «distribute»]  Perfective Affirmative  Not Classified

n huy lh nuk
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem
back to home page  marjoh