mai s̲ulhts'i bes̲ud̲z̲ak dich'oh huydunulhdusᘍᐉ ᙐᒡᙫ ᗫᙐᙍᐟ ᑔᘝᑋ ᐳyᑐᘄᒡᑐᔆmai s̪ʌɬtsʼi bes̪ʌd̪z̪ak ditʃʼoh hʌjdʌnʌɬdʌsNpepper mill
back to home page  marjoh