nanulhguk    ᘇᘄᒡᗱᐟ    nanʌɬgʌk    V

he is ironing

[lh-guk < guk₁ «press»]  Imperfective Affirmative  Not Classified

na n lh guk
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Examples


(1) Naih nanulhguk. `She is ironing clothes.'

back to home page  marjoh