dutuzesghus    ᑐᗞᙃᔆᗌᔆ    dʌtʌzesɣʌs    V

I am not going to scrape

[∅-ghus < ghas₁ «scrape (blade)»]  Future Negative  Not Classified

                                         
d t s e s ghus
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Cutting, Crushing, Grinding, Scraping and Pinching


back to home page  marjoh