wuchuz̲    ᗒᙝᙆ    wʌtʃʌz̪    V

it molts

[∅-chuz̲ < chuz̲₁ «molt»]  Optatative Affirmative  Not Classified

                                         
oo chuz̲
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Examples


(1)
'Awwuchuz̲ait'oh.
notit molts [OA]cannot
He can't molt (something is wrong with him.)
back to home page  marjoh