nuhuduchun    ᘄᐳᑐᙝᐣ    nʌhʌdʌtʃʌn    V

they are strutting around

[d-chun < chun₁ «proud»]  Imperfective Affirmative  Continuous

                                         
n h d chun
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Attitudes   Motion


back to home page  marjoh