sulhulhghawhᙐᘰᒡᗏᐁᑋsʌɬʌɬɣaxwQas much as me, as frequently as me

(1)
Sulhulhghawh'uyi.
as much as mehe eats (uo)
He eats as much as me.

(2)
Sulhulhghawhujun.
as much as meshe sings
She sings as frequently as I do.
back to home page  marjoh