t̲s̲ana'dut'aih    ᙦᘇᐧᑐᗧᐉᑋ    t̪s̪anaʔdʌtʼaih    V

he is snacking

[d-'aih < 'ai₁ «class-sdo-c»]  Imperfective Affirmative  Momentaneous

                                         
t̲s̲a na ' d 'aih
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem
back to home page  marjoh