dakwundutelhdulh    ᑕᐠᗒᐣᑐᗟᒡᑐᒡ    dakʷʌndʌteɬdʌɬ    V

he is going to bring a light inside

[lh-dulh]  Future Affirmative

da kwun d t e lh dulh
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Carrying and Sending


back to home page  marjoh