s̲uwulh    ᙐᗒᒡ    s̪ʌwʌɬ    V

it cracked

[∅-wulh < wulh₁ «crack»]  Perfective Affirmative  Not Classified

wulh
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Examples


(1)
Stoyoninuskat.S̲uwulh.
stovewithinI put itit cracked
I put it in the stove. It cracked.
back to home page  marjoh