t̲s̲ehudulhdulh    ᙤᐳᑐᒡᑐᒡ    t̪s̪ehʌdʌɬdʌɬ    V

they throw into the fire

[lh-dulh]  Imperfective Affirmative

t̲s̲e h d lh dulh
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Examples


(1) Hubut̲s̲un tsehudulhdulh. `They throw their meat into the fire.'


Related Words:   Throwing


back to home page  marjoh