dulkwus̲    ᑐᑊᐠᗒᔆ    dʌlkʷʌs̪    V

he is coughing

[l-kwus̲ < kwus̲₁ «cough»]  Imperfective Affirmative  Not Classified

d l kwus̲
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem

Related Words:   Medicine


back to home page  marjoh